Alliantie Nederland Rookvrij - Verzoek tot deelname aan de internetconsultatie van het ministerie van VWS inzake het toekomstige tabaksbeleid.

General August 2017

Op 7 juli jl. opende het ministerie van VWS twee internetconsultaties over voorgenomen nieuwe regelgeving om de verleidingen van tabaksproducten en aanverwante producten verder terug te dringen (zie hier en hier). 

Internetconsultaties stellen belanghebbenden en geïnteresseerden in staat om op beleidsvoorstellen te reageren. In het geval van deze twee consultaties, zijn tien specifieke vragen geformuleerd (vier ten aanzien van het ontwerpbesluit en zes ten aanzien van de ontwerpregeling) aan de hand waarvan burgers en organisaties om hun standpunten worden gevraagd. Een conceptreactie op deze consultatievragen (opgesteld door de werkgroep Lobby van de Alliantie), vindt u hier

Na afloop van de consultaties zal het ministerie moeten aangeven welke input (in welke getale) is binnengekomen en hoe deze is verwerkt in de uiteindelijke regelgeving. Het is van belang dat er ook vanuit de ‘tabaksontmoedigingshoek’ veel reacties worden ingediend, waaruit een breed maatschappelijk draagvlak voor de voorgestelde maatregelen (of verregaandere maatregelen, zoals een kortere implementatietermijn) blijkt. Hiermee kan het benodigde tegenwicht worden geboden aan de (naar verwachting vele) reacties van tabaksfabrikanten en verkopers van tabaksproducten en aanverwante producten.

Waarover gaan de internetconsultaties? 
De nieuwe conceptregelgeving die nu voorligt, heeft betrekking op diverse onderwerpen:

  • Een uitstalverbod (of ‘display ban’) voor tabaksproducten en aanverwante producten;
  • Een verbod op de zelfbedieningsverkoop van tabaksproducten en aanverwante producten (bijvoorbeeld via automaten);
  • Een verbod op bepaalde verpakkingselementen om de verpakking van tabaksproducten minder aantrekkelijk te maken;
  • Aanvullende eisen met betrekking tot e-sigaretten zonder nicotine;
  • Aanvullende verplichting bij de kennisgeving van nieuwe of gewijzigde tabaksproducten of aanverwante producten, of nieuwsoortige tabaksproducten;
  • Aanvullende eisen met betrekking tot rookruimtes (bekrachtiging handhavingspraktijk).

Hier treft u een overzicht van de belangrijkste voorgestelde wijzigingen per onderwerp. Verdere details kunt u terugvinden in de ontwerptoelichtingen, die u kunt downloaden via de consultatiepagina’s. In het overzicht is bij ieder onderwerp ter informatie ook een reactie op hoofdlijnen (gebaseerd op de uitgebreidere conceptreactie) opgenomen.

Wat kunt u doen? 
Wij moedigen u van harte aan om deel te nemen aan deze twee consultaties. Dat kan op de volgende manieren:

  • Door zelf een reactie in te dienen op beide consultaties (voorkeursoptie). U kunt uw reacties indienen tot uiterlijk zondag 3 september 2017. Voor zover u dat wenst, kunt u de conceptreactie gebruiken als basis voor uw inbreng. Wij nodigen u uit om zoveel mogelijk in uw eigen woorden te reageren. Mocht u hiertoe geen mogelijkheden zien, staat het u uiteraard ook vrij om te ‘kopiëren en plakken’. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons (zie contactinformatie onderaan dit bericht) informeert wanneer u zelf een reactie indient, zodat wij het overzicht kunnen behouden.
  • Door aan te sluiten bij de gezamenlijke reactie (waarvoor de concepttekst als basis dient). De gezamenlijke reactie zal worden ingediend namens “[aantal] organisaties, samenwerkend in de Alliantie Nederland Rookvrij”. De naam van uw organisatie wordt in dit geval opgenomen in een bijlage, waarin ook de Alliantie en haar visie op tabaksontmoediging kort zullen worden toegelicht. Indien u de gezamenlijke reactie mede wilt ondertekenen, horen wij dat graag vóór dinsdag 29 augustus 2017.

Vragen en/of opmerkingen?

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en horen het graag als u vragen en/of opmerkingen heeft. U kunt hiervoor contact opnemen met Tim Rombouts van KWF Kankerbestrijding (via trombouts@kwf.nl of 06 519 937 46 (afwezig t/m 30 juli)) of met Sanne Heijndijk (sanne.heijndijk@alliantienr.nl of 06 517 964 12 (afwezig van 24 juli t/m 13 augustus)).

Home > Agenda > News > Alliantie Nederland Rookvrij - Verzoek tot deel...