Home > About us > ANBI

ANBI informatie NRS

Naam
Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband
Netherlands Respiratory Society

Fiscaal nummer
8205.97.740

Registratie Kamer van Koophandel Den Haag
27340087

Contactgegevens
nrs@nrs-science.nl

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: Prof. H.A.M. Kerstjens
Penningmeester: Dr. D. Caudri

Leden:

Prof. dr. Janette Burgess

Dr. Ralph Stadhouders

Dr. Berber Piet

Dr. Niki Reynaert

Prof. dr. Harm Jan Bogaard

Dr. Marcel Veltkamp

Prof. dr. Hermelijn Smits

Dr. Mieke Metzemaekers (Voorzitter Young Investigator Board)

Missie NRS

De missie van het NRS is het terugdringen en voorkomen van ziekten van de ademhaling, luchtwegen en longen door fundamenteel, translat ioneel, patiëntgebonden en zorgonderzoek. Het gaat hierbij om alle respiratoire aandoeningen: van veel voorkomende ziekten, zoals astma, COPD en longkanker tot weeslongziekten. Het NRS stelt wetenschappelijk onderzoek naar respiratoire aandoeningen en de behandeling hiervan centraal. Daarbij streeft het NRS naar: 
• een optimale interactie tussen onderzoekers in Nederland;
• een goede opleiding van die onderzoekers;
• aandacht voor onderzoek naar respiratoire aandoeningen bij beleidsmakers en financiers van onderzoek.

Beloningsbeleid

NRS bestuursleden ontvangen geen beloning en uitsluitend een reiskostenvergoeding. De secretaresse van de NRS is een bezoldigde funktie.

Doelstelling

Het doel van het NRS is daarmee om een ondersteunende structuur aan te bieden voor multidisciplinair onderzoek naar respiratoire aandoeningen. Hierbij vormen de interesse van onderzoekers en daaruit voortvloeiende gezamenlijk gedragen prioriteiten de basis. Het NRS onderhoudt daartoe nauwe relaties met andere partijen in het veld en wil niet in plaats komen van bestaande organisaties, maar deze met elkaar en met onderzoekers verbinden.

Wetenschappelijke bijeenkomsten

Het NRS beoogt jaarlijks minimaal één wetenschappelijke bijeenkomst te organiseren (zo mogelijk 2 maal per jaar) waarbij basale en klinische onderzoekers hun onderzoeksresultaten kunnen presenteren en elkaar kunnen ontmoeten. Deze bijeenkomsten bevatten enerzijds lezingen op uitnodiging van vooraanstaande onderzoekers uit binnen- en buitenland, terwijl anderzijds onderzoekers worden uitgenodigd om een abstract in te dienen om op basis hiervan hun eigen onderzoek voor een bredere groep te presenteren. 

Opleiding van onderzoekers

Een goede opleiding van startende onderzoekers die hen een breed beeld geeft van respiratoire aandoeningen met de daaraan verwante onderzoekstechnieken en inzichten wordt door het NRS van groot belang gehecht. Daartoe beoogt het NRS jaarlijks een educatieve bijeenkomst te organiseren voor basale en klinische onderzoekers die in de beginfase van hun onderzoek naar respiratoire aandoeningen staan. 

Roadmap voor onderzoek

Het NRS beoogt bij te dragen aan het opzetten van een onderzoeksagenda (Roadmap) op basis van discussies met onderzoekers in het veld (die basaal, patiëntgebonden en zorg-onderzoek verrichten) en in afstemming met andere groeperingen (zoals Astma Fonds, NVALT, NVK, ZonMw, NvvI). Hieronder valt ook het stimuleren van translationeel en ziekteoverstijgend onderzoek in samenspraak met patiëntenorganisaties, industriële partners en onderzoeksfondsen zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Hartstichting, Diabetes Fonds, KWF en Reumafonds.

Belangenbehartiging

Respiratoire aandoeningen hebben een grote sociaaleconomische impact. Een optimale financiering van wetenschappelijk onderzoek is nodig omdat de behandeling van veel longziekten verre van optimaal is en ons inzicht in de mogelijkheden om longziekten te voorkómen incompleet is.  Daartoe wil het NRS zich inzetten voor prioritering van respiratoir onderzoek bij de overheid, in samenwerking met andere fondsen en belangstellenden, zoals het Astma Fonds, LAN en NVALT.

Internationale positie

Met het oog op de internationale positie van het Nederlands onderzoek streeft het NRS ernaar om. een bestendige gesprekspartner te zijn voor de European Respiratory Society, en bijvoorbeeld ook voor de Nederlandse vertegenwoordiging bij de EU.

Voor de verslagen van de uitgeoefende activiteiten per jaar kunt u klikken op een van de linkjes in het linker menu.