Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2021

Verslag activiteiten 2021

Het kalenderjaar 2021 vertegenwoordigt het dertiende jaar van bestaan van de NRS. De congresactiviteiten van de NRS werden in het jaar 2021 door de coronapandemie nog enigszins beperkt. De eerste Dutch Lung Congress, als vervanging van de eerdere “De Longdagen”, kon succesvol doorgang vinden door het een uitsluitend online event te maken. De Algemene Ledenvergadering werd digitaal georganiseerd ten tijde van de Dutch Lung Congress. Ook werd de Young Investigator Award voor de beste abstract presentatie uitgereikt, in 2021 eenmalig gefinancierd door de NRS.

Het Young Investigators Symposium (YIS), de NRS lung course en het experimentele modellen symposium konden dit jaar wel weer fysiek doorgang vinden. Het YIS is wederom door de jonge onderzoekers zelf georganiseerd en bijgewoond door 42 leden. Tijdens dit symposium werden de jaarlijkse SAB best paper award en de NRS Swierenga Thesis Award uitgereikt.

Het Nationaal Programma Longonderzoek (NPL) “Een Leven Lang Longen”, is in 2021 gecontinueerd. De drie thema’s die via een “bottom up” benadering waren geformuleerd door patiënten, clinici, basaal wetenschappers, farmaceuten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties, en subsidieverstrekkers en als potentieel succesvolle onderzoeksgebieden zijn geïdentificeerd, zijn verder voortgezet. De drie succesvolle onderzoeksgebieden zijn [1] overlappende mechanismen (fatigue), [2] Fenotyperen richting precisie geneeskunde (P4O2), en [3] vroege detectie en preventie van longziekten (HALO). Fatigue is gestart en gefinancierd door ZonMW. Het onderzoeksvoorstel voor HALO is verder uitgewerkt en opnieuw ingediend bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). P4O2 is in 2020 sterk geëvolueerd tot een publiek-privaat consortium, wat in december 2020 daadwerkelijk van start is gegaan. De P4O2 COVID-19 extensie is in augustus 2020 van start gegaan. Op 3 maart 2021 is de kick-off meeting van het P4O2 consortium digitaal georganiseerd nadat P4O2 officieel een grant toegekend had gekregen van Health~Holland. In totaal waren er 95 aanwezigen waaronder academische partners, patiënten, sponsoren en andere geïnteresseerden. De meeting was digitaal vanwege COVID-19 maatregelen.

Doordat activiteiten veelal online moesten plaatsvinden, ontstond op initiatief van leden de NRS Webinars, een maand. In eerste instantie werden deze uitgezonden door Underline, later zelf door de NRS geregisseerd en live uitgezonden via Teams vanwege de hoge kosten van het platform (vrijwel even hoog als de organisatie van de DLC) en de verminderde animo voor het interactieve gedeelte waarvoor in eerste instantie voor Underline gekozen was (het NRS café). Er zijn in 2021 in totaal 11 bestuursvergaderingen geweest (1 face-to-face en 10 digitale conferenties). Het secretariaat van het NRS is sinds 2021 gehuisd in het Huis van de Gezondheid te Amersfoort. De NRS heeft ook in 2021 de banden met vele organisaties in het veld en stakeholders actief onderhouden en aangehaald. Ten slotte hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en de premium-, hoofd-, en normale sponsors van de NRS.

Conclusie

De NRS activiteiten werden in het jaar 2021 nog ten dele beïnvloed door de coronapandemie, maar de kernactiviteiten konden, deels online, wel weer doorgang vinden dit jaar. De inkomsten waren lager dan begroot door het wegvallen van één hoofdsponsor en het niet uitbetalen door alle sponsoren. Dit stond in goede verhouding met lagere uitgaven door o.a. minder aanvragen voor travel grants en het wegvallen van kosten voor de Week van de Longen. Kosten voor het Dutch Lung Congress waren lager dan voorzien door de keuze om deze uitsluitend digitaal te organiseren, en zijn volledig gedekt uit sponsoring door de Stichting ‘Week van de Longen’. Vanwege het sterke eigen vermogen van de NRS is een negatief resultaat in lijn met het beleid om uiteindelijk alle middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten voor de missie van de NRS. Met het oog op de hogere kosten van de Dutch Lung Congress wanneer deze in de toekomst fysiek georganiseerd zal worden, zal voor komende jaren wel actief gezocht worden naar nieuwe potentiële sponsoren.