Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2020

Verslag activiteiten 2020

Het kalenderjaar 2020 vertegenwoordigt het twaalfde jaar van bestaan van de NRS. De congres-activiteiten van de NRS werden in 2020  door de coronapandemie  beperkt tot het Young Investigators Symposium (YIS), wat succesvol op digitale wijze doorgang kon vinden op 13 november. De Longdagen, de NRS lung course en het experimentele modellen symposium konden helaas geen doorgang vinden. Het YIS is wederom door de jonge onderzoekers zelf georganiseerd en bijgewoond door 66 leden. Doordat de Longdagen geen doorgang konden vinden werd de Algemene Ledenvergadering digitaal  gecombineerd met het YIS. Tijdens het symposium werden de jaarlijkse SAB best paper award, NRS Swierenga Thesis Award, de NRS Swierenga Penning aan en de NRS Science Award uitgereikt.

Het Nationaal Programma Longonderzoek (NPL) “Een Leven Lang Longen”, is in 2020 gecontinueerd. De drie thema’s die via een “bottom up” benadering waren geformuleerd door patiënten, clinici, basaal wetenschappers, farmaceuten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties, en subsidieverstrekkers en als potentieel succesvolle onderzoeksgebieden zijn geïdentificeerd zijn verder voortgezet. De drie succesvolle onderzoeksgebieden  zijn [1] overlappende mechanismen (fatigue), [2] Fenotyperen richting precisie geneeskunde (P4O2), en [3] vroege detectie en preventie van longziekten (HALO). Fatigue is gestart en gefinancierd door ZonMW. Het onderzoeksvoorstel voor HALO is verder uitgewerkt en opnieuw ingediend bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). P4O2 is in 2020 sterk geëvolueerd tot een publiek-privaat consortium, wat in december 2020 daadwerkelijk van start is gegaan. De P4O2 COVID-19 extensie is in augustus 2020 van start gegaan.   

Er zijn in 2020 in totaal 11 bestuursvergaderingen geweest (1 face-to-face en 10 digitale conferenties). Het secretariaat van het NRS is ingehuisd bij de voorzitter in 2020 in het Amsterdam UMC, locatie AMC. De NRS heeft ook in 2020 de banden met vele organisaties in het veld en stakeholders actief onderhouden en aangehaald. Ten slotte hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en de hoofdsponsors en (normale) sponsors van de NRS.

Conclusie

De NRS activiteiten werden in het jaar 2020 werd sterk beïnvloed door de coronapandemie, waardoor een aantal kernactiviteiten helaas geen doorgang konden vinden, w.o. de NRS lung course en de symposia Longdagen en experimentele modellensymposium. Ook ontving de NRS minder aanvragen voor travel grants. Kernactiviteiten binnen de missie van de NRS die in 2020 wel succesvol gecontinueerd zijn zijn het Young Investigators Symposium en activiteiten binnen het NPL initiatief, w.o. continuering van het Fatigue project, het opstarten van het P4O2 consortium en het promoten van het HALO project. Door de coronapandemie zijn zowel de uitgaven als de inkomsten sterk verminderd vergeleken met andere jaren, wat geleid heeft tot een  negatief resultaat. Vanwege het sterke vermogen van de NRS is een negatief resultaat in lijn met het beleid om uiteindelijk alle middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten voor de missie van de NRS.